Dodatkowe procedury profilaktyczne

Dodatkowe procedury profilaktyczne  

w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „KOSSAKA” w Poznaniu obowiązujące

od 1 września 2020 r.

 

Oprócz ogólnie obowiązujących  przepisów  zawartych w Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020 r. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do opracowania wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Dodatkowe procedury profilaktyczne w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym „KOSSAKA” w Poznaniu obowiązujące od 1 września 2020 r. są następujące:

 

  1. Do szkoły przychodzi tylko zdrowy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły.
  2. Przy wejściu do szkoły wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz posiadanie założonej maseczki, przyłbicy lub innych środków ochronnych osłaniających usta i nos.
  3. Uczniowie przychodząc do szkoły nie gromadzą się na korytarzu, lecz zajmują miejsce w swojej sali lekcyjnej, czekając na nauczyciela.
  4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń ten zostanie odizolowany w gabinecie pielęgniarki szkolnej a jego rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
  5. Wewnątrz budynku szkoły (korytarze, łazienki) wszystkich obowiązuje noszenie ochronnych maseczek, przyłbic lub innych środków ochronnych osłaniających usta i nos. Wskazane powyżej środki ochronne uczniowie (oraz nauczyciele) będą mogli zdjąć w salach lekcyjnych na wyraźne polecenie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.   Obowiązek noszenia środków ochronnych poza salą lekcyjną oznacza również, że wszelkie posiłki powinny być spożywane na przerwach w salach lekcyjnych.
  6. Dodatkowe, mniejsze pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk zostaną wystawione w każdej sali lekcyjnej.
  7. Wszyscy pracownicy szkoły zostaną zaopatrzeni w indywidualne przyłbice ochronne. Podczas przeprowadzania lekcji, jeśli nauczyciel chce się zbliżyć do ucznia na odległość mniejszą niż 1,5 m może to zrobić po wcześniejszym założeniu maseczki lub przyłbicy. Zasada ta dotyczy również kontaktów pomiędzy uczniami a nauczycielami.
  8. Ogólnodostępne dystrybutory wody pitnej zostaną wyłączone z użytku.
  9. Na terenie szkoły i przed jej budynkiem obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz zakaz gromadzenia się.